Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DISC bv

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33260899 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie https://esdnow.com/homepage/downloads/pdf/voorwaarden.pdf en op alle andere websites van DISC bv.

1.2 DISC bv: naam van de als zodanig in het Handelsregister onder nummer 33260899 (K.v.K. Noord Holland) ingeschreven onderneming, statutair gevestigd te Bergen NH, kantoorhoudende te Breelaan 112, 1861 GH te Bergen NH, Nederland.

1.3 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het aanbod van DISC bv is gericht, met wie DISC bv een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling wordt verricht, op grond waarvan Producten worden geleverd.

1.4 Producten: alle producten of diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling via de website(s) van DISC bv.

Artikel 2. Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DISC bv zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van klanten deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3 DISC bv handelt conform de wet “Koop op Afstand”.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Op de Producten kunnen gebruiksvoorwaarden zoals softwarelicenties, van DISC bv of van derden, van toepassing zijn.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn in euro's, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW.

4.2 De vermelde prijzen voor de Producten die alleen beschikbaar zijn voor rechtspersonen, kunnen exclusief BTW zijn vermeld.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

Artikel  5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van DISC bv zijn vrijblijvend en DISC bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen na het moment van bestelling, indien BTW tarieven wijzigen.

5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door DISC BV. DISC BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DISC bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 DISC bv is niet aansprakelijk voor verschillen in interpretatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en DISC bv, dan wel tussen DISC bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en DISC bv, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DISC bv.

6.2 De Klant is zich ervan bewust dat sommige Producten alleen beschikbaar zijn als download. Voor het downloaden van Producten gelden technische vereisten. DISC bv zal technische vereisten zoveel mogelijk kenbaar maken. De Klant aanvaardt het risico dat zijn computerhardware -software of Internet verbinding, niet voldoen aan de technische vereisten die gesteld worden voor het downloaden van een bepaald Product.

Artikel 7. Garantie

7.1 DISC bv wijst alle garanties - impliciet of expliciet - van de hand voorzover toegestaan bij wet.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DISC bv geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van DISC bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.         redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.

b.         redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c.         redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d.         redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.2 Aansprakelijkheid van DISC bv voor indirecte schade, gevolgschade, verminking of verlies van data, en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.3 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DISC bv of diens leidinggevenden.

9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan per e-mail bij DISC bv meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DISC bv vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.5 DISC bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website gelieerd aan de website(s) van DICS bv. Toegang tot enige andere website die gekoppeld is aan de website van DISC bv geschiedt op eigen risico van de Klant.

Artikel 10. Privacy

10.1 Indien DISC bv van de Klant persoonsgegevens ontvangt in het kader van het sluiten van een overeenkomst met DISC bv of één van haar licentiegevers of leveranciers, zal DISC bv voldoen aan de op haar rustende verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Voor meer informatie over het privacy beleid van Disc bv, zie: https://esdnow.com/homepage/downloads/pdf/privacyverklaring.pdf of lees de Privacyverklaring op al onze andere sites.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van DISC bv indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en licentiegevers van DISC bv, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van DISC bv kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Klant nakomt.

11.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DISC bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Klant dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat DISC bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DISC bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DISC bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van DISC bv, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14. Geschillenregeling en beslechting

14.1 Indien de Klant een consument is, bestaat naast de mogelijkheden van artikel 14 de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de website van DISC bv tot stand is gekomen.

14.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan DISC bv schriftelijk is voorgelegd.

14.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan DISC bv is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt door de Klant.

14.4 Wanneer de Klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is DISC bv aan deze keuze gebonden. Wanneer DISC bv dat wil doen, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door DISC bv schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt DISC bv de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is DISC bv gerechtigd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.